Природничий інтегрований курс

 1. Планування  роботи. 

2. Блок №1.

3. Фронтальна робота.

4.

Дата

Прим.

                             ЗМІСТ

                 ОЧІКУВАНІ    РЕЗУЛЬТАТИ

 

 

 

                                                              Вступ  (8)

1.

 

 

Інструктаж з техніки безпеки.

 Природничі науки та об’єкти їх дослідження. Методи  дослідження. Що вивчає курс «Природничі науки

 

Учень/учениця

Знаннєвий:

наводить приклади взаємодії людини і природи;

знає найважливіші природознавчі ідеї  та відкриття, що змінили уявлення про світ та вплинули на розвиток цивілізації; етапи і складові наукового пізнання;

розуміє роль природничих наук  у їх історичному і сучасному контексті як процес отримання наукових знань.

 

Діяльнісний:

застосовує метод моделювання  для дослідження об’єктів, явищ і процесів природи; описує природні явища і об’єкти як системи;

розвиває вміння користуватися різними джерелами природничо-наукової інформації, критично оцінюючи достовірність її. 

 

Ціннісний:

усвідомлює значення природничих наук у сучасному світі та необхідність їх вивчення; оцінює можливості людини у пізнанні світу; висловлюють й обґрунтовує судження щодо взаємозв’язків людини і природи.

2.

 

 

Взаємовідносини людини і природи.

 

3.

 

 

Основні етапи розвитку науки. Найважливіші природознавчі ідеї  та відкриття, що змінили уявлення про світ та вплинули на розвиток цивілізації.

 

4.

 

 

Значення природничих наук в сучасному світі та їх зв’язок з іншими наукам. Можливості людини у пізнанні світу.

5.

 

 

Найважливіші природознавчі ідеї  та відкриття, що змінили уявлення про світ та вплинули на розвиток цивілізації. Джерела інформації

 

 

6.

 

 

.

 Індивідуальна робота. 

1.Заповнення  блоку п.1; 5.1 та 6.

2. Фронтальна робота №1. 

3. Робота над проєктом.

7.

 

 

Захист проєктів.

8.

 

 

Монторинг знань.

 

 

 

 

Практична частина (практичні роботи, дослідження, проекти)

Орієнтовні теми навчальних проектів:

Визначні природничі дослідження і відкриття українських учнів

Що розповість про куряче яйце біолог, географ, фізик та хімік? (журналістське розслідування).

24 години: події у вашій місцевості; світі; Всесвіті (інтерв'ю з природодослідником).

“Великі відкриття” (упорядкування хронологічної шкали (таблиці); створення ментальної карти; фотоальбому тощо).

Природа – джерело творчого натхнення діячів мистецтв.

Нобелівські лауреати.

Українські вчені.

Фантастика, що стала реальністю (за аналізом художніх творів, кінофільмів)

 


      Блок№1

                                                                     Вступ

Описание: 1. Хімія – природнича наука. Хімія у навколишньому світі – Хімія – шкільний  курсДевіз: «Більше приносить користі розгляд одного й того самого предмету з десяти різних сторін, ніж навчання десяти різним предметам з одного боку»

Основні питання:

1. Природничі науки та об’єкти їх дослідження. Методи  дослідження.

2.Що вивчає курс « Природничий  інтегрований  курс» .

3.Взаємовідносини людини та природи.

4.Основні етапи розвитку науки. Найважливіші природознавчі ідеї  та відкриття, що змінили уявлення про світ та вплинули на розвиток цивілізації.

5. Значення природничих наук в сучасному світі та їх зв’язок з іншими наукам.

6.Можливості людини у пізнанні світу.

Чому повинні навчитися:

приклади взаємодії людини і природи;

знати найважливіші природознавчі ідеї  та відкриття, що змінили уявлення про світ та вплинули на розвиток цивілізації; етапи і складові наукового пізнання;

розуміти роль природничих наук  у їх історичному і сучасному контексті як процес отримання наукових знань.

Література: Інтегрований курс.   http://www.orioncentr.com.ua  

(авт. Засєкіна Т. М., Буняк М. М., Бухтіяров В. К., Григорович О. В.,         Капіруліна С. Л., Козленко О. Г., Нюкало Т. Г., Семененко І. Б., Сокол Т. К., Шабанов Д. А., Шагієва Р. Р.) Стор.18-40

Статті: http://vlp.com.ua/files/49_6.pdf

1. Природничі науки та об’єкти їх дослідження. Методи  дослідження.

Природнича наука-це сфер дослідницької діяльності людини, яка спрямована на виробництво нових знань  про природу. «Наука служить для пізнання об׳єктивних законів природи з метою передбачення подій та практично революційного перетворення дійсності». (І.І.Леман).

1.1 Природни́чі нау́ки — галузі науки, що вивчають явища навколишнього світу в живій та неживій природі.  До природничих наук зараховують : астрономію, фізику, хімію, біологію та екологію, географію.

1.2. Об׳єкти, що вивчають  природничі  науки:

   Хімія вивчає  речовини,  біологія - живі організми( рослини,тварини), астрономія-небесні тіла, фізика- матерія , географія- літосфера, гідросфера, атмосфера, біосфера.

Кожний об’єкт - цілісна система, яку можна описати за схемою за алгоритмом:

      1.До якої надсистеми належить?

      2.Які підсистеми містить?

      3.Які властивості проявляє?

       4. Які ознаки відрізняють його від інших предметів?

      5. Походження

      6. Функції

      7.Застосування

Дописати блок: створити схему:   (Вода-система)

………………………………………………………………………………………………………………

1.3 Методи-це сукупність прийомів та організацій практичного та теоретичного засвоєння  дійсності.

Розрізняють методи:

·         Метод спостереження —встановлення індивідуальності об'єкта, що досліджується, без штучного втручання до його процесів життєдіяльності. Зібрана інформація використовується для подальшого дослідження.

·         Порівняльний метод — порівняння об'єкта дослідження з подібними об'єктами чи процесами. (класифікація, аналіз,відкриття нових об'єктів та процесів).

·         Експериментальний метод — використовується для вивчення об'єктів чи процесів у спеціально створених штучних умовах Метод може застосовуватись як

·         Моніторинг — це метод постійного спостереження за станом окремих природних об'єктів, перебігом певних процесів в окремих екологічних чи інших системах об’єктів.

·         Моделювання — це метод демонстрації та дослідження певних процесів, явищ або організмів за допомогою їх спрощеної імітації. Він дає можливість вивчати об'єкти та процеси, котрі складно чи неможливо відтворити експериментально, або безпосередньо спостерігати.

·         Статистичний метод — метод заснований на статистичній обробці кількісного матеріалу, зібраного у результаті інших досліджень (спостережень, експериментів, моделювань), що дозволяє його всебічно проаналізувати та встановити певні закономірності.

·         Метод емпіричного дослідження — спостереження і дослідження конкретних явищ, експеримент, а також узагальнення, класифікація та опис результатів дослідження і експерименту, впровадження їх у практичну діяльність людей.

·         Метод вилучення — один з методів визначення функцій об’єкту внаслідок змін.

·         Історичний метод — метод дослідження, заснований на вивченні виникнення, формування та розвитку об'єктів у хронологічній послідовності. Завдяки використанню історичного методу досягається поглиблене розуміння суті проблеми і з'являється можливість формулювати більш обґрунтовані рекомендації по новому об'єкту.

2.Інтеграція – це процес об’єднання будь-яких частин в одне ціле.

   Природничий інтегрований курс- взаємопоєднання біології, хімії, фізики, астрономії та географії.

 Інтегрований курс базується на знаннях, отриманих на уроках біології, географії фізики, хімії в основній школі.

  1.1Усі природні об’єкти розглядаємо з точки зору біолога, фізика  , хіміка , астронома та географа  .

  1.2Усі природні об’єкти розглядаємо з точки зору потреб і стану: людини, суспільства і навколишнього середовища.

 1.3 Усі природні об’єкти розглядаємо з еволюційної точки зору:  минуле, сучасне, майбутнє.

В курсі 10 класу розглянемо об’єкти Всесвіту, Землі та Біосфери.

 

3. Людина є нерозривно пов’язаною із природою і являє собою лише одну з ланок ланцюга еволюції, що розвивається одночасно з усім живим на Землі. Також людина в ієрархії живих систем представлена певним біологічним видом – Homo Sapiens. Еволюція людини відрізнялася від інших організмів тим,що вона не пристосовувалася до природи, а за допомогою знарядь праці людина виокремлюється від навколишнього світу і створює свій.

     Упродовж багатовікової історії людства на Землі його взаємовідносини з навколишнім природним середовищем були неоднаковими і безперервно змінювалися.  Виділити  етапи взаємодії людини і природи -  три стадії господарювання людства:

1.Дикарство (охота, рибалка)

2.Варварство(скотарство).

3.Цивілізація.

 Перший етап розпочався  з появою першої людини (близько 200 тис. років тому).

Для задоволення потреб в їжі людина починає полювати на великих диких тварин, одомашнює їх і займається скотарством на другому етапі.

З розвитком науки розпочинається цивілізаційний етап розвитку людства.

Виникає нове поняття-цивілізація: 

-  у   1757 році  у Франції  його вводить маркіз де Мартібо;

-  в 1767 в Англії;

-  в 1798 році вводиться поняття в французький словник, в словник Академії Германії записано:

« Цивілізація-процес, в якому «наука» цивілізується під впливом досвіду, а культура виступає компонентом цивілізації»;

-в 1877році американський вчений А.Морган дав визначення: «Цивілізація- історична епоха, яка характеризується  упорядкованістю суспільного ладу, виникнення класів, держави та приватної власності».

Мета цивілізації визначається  як становлення  «імперії розуму», щоб покінчити з війнами та бідністю.

Вчені виділяють три основні стадії  цивілізаційного розвитку людства на сучасному етапі:

1)  аграрна цивілізація (неоліту, близько 6 тис. , неолітична революція) ;

2) індустріальна  цивілізація (      промислова революція);

3) постіндустріальну цивілізація (   70-80 роки ХХ ст., технічна революція , інформаційні технології, штучний інтелект).

Докладніше про кожний етап можна ознайомитися в статті за посиланням:

    http://vlp.com.ua/files/49_6.pdf   

    4.Основні етапи розвитку науки.

 Важливою  для розвитку науки була епоха пізнання.

Виникнення науки в Європі сягає 5-6ст.до н.е. розпочинається з встановлення принципів, тверджень, формулювання законів. Логіка(Арістотель, ІV ст.до н.е.), геометрія(Евклід,  ІV ст.до н.е.),механіка(Архімед, ІV ст.до н.е.),астрономія (Птолемей, друга чверть ІІ ст..до н.е.).

В ХІ  -ХІІ ст. розвиток середньовічної алхімії сприяв емпіричному вивченю речовин та накопиченню знань про них, а астрономії- постійному спостереженню за небесними тілами.

Основні етапи розвитку науки.

1.Класична наука − (ХVІІ − ХІХ ст.) Механічний матеріалізм.

Формування об’єднань вчених-Паризька академія наук, Лондонське товариство вчених. Академія.

Перша наукова революція відбулася в епоху відродження-геліоцентричне вчення пов’язана з відкритями:1543р.-Копернік ,.

Друга  наукова революція пов’язана з іменами Галілея, Кеплера, Ньютона-математизоване природознавство, кількісні зміни приводять до якісних змін( 1628р.-Гарвей,1632р.-Галілей, 1637р., 1644р. -Демократ, 1676р.-Ньютон,1690р.-Гюйгенс).

Закони механіки пояснюють фізичні, хімічні та біологічні явища у  Х VІІІ ст. і на початку ХІХст.:1666р.,1682р.-Бореллі,1715р., 1747р.-Ламетрі.

Узагальнюються знання в природознавстві: 1736р,1744р.-Ейлер,  1742р.Ломоносов, 1796,1825р.Лаплас.

Механічна картина світу Ньютона:

   1.Увесь світ, Всествіт –сукупність неподілених та незміних корпускул, які рухаються в абсолютному прсторі й часі, взаємопов׳язані  силами тяжіння, які миттєво передаються від тіла до тіла через пустоту.

2.Явища чітко визначені законами класичної механіки.

3.Світ складається із речовин,що складаються із атомів.Усі тіла складаються із абсолютно твердих,, незмінихі неділимих корпускул-атомів.

4. Рух атомів і тіл –переміщення  в абсолютномупросторіі певному абсолютному часі.

5.Природа- машина, частини якої підпорядковані детермінації.

6.Усі природні явища підпорядковані законам класичної механіки.

    Нові революційні зміни відбулися з відкриттям закону збереження  і перетворення маси  речовини та енергії (Маєр,Джоуль,Гельмгольц, Ломоносов,1848р.), клітинної будови рослинних та тваринних організмів(Шлейден, Шван 1838р.,1839р.),законів органічного світу(Дарвін, 1859р.), теорія будови органічних речовин (Бутлеров1861р), Періодичний закон та система Д.І. Менделєєва(1870р.). Класична механіка не здатна пояснити нові відкриття.

2.  Некласична наука (перша половина ХХ ст), її виникнення пов'язано з розробкою релятивістської та квантової механіки, що дозволяє характеризувати корпускулярні або хвильові властивості мікроб’єктів. Перехід до пізнання нових рівнів матерії і визначення понять:Атом,простір і час, маса,енергія.

   Третя наукова революція  в природознавстві розпочалась з  відкритів:

1898р. –відкриття електрону Томсоном; 1895р.-рентгенівське випромінювання , Рентген;

явище радіоактивності (1895р.Бекерель);  радіоактивні елементи,радій(Марія Кюрі, П.Кюрі); Квантова теорія світла(1900р., Планк); Планетарна модель атому, ядерні реакції( 1911р. Е.Резерфорд).Теорія відосності Ейнштейна(1905р,1916р.,1925р); квантової механіки (Шредінгер, Гейзенберг, Бор).В біології сформульовано теорію рівнів організації живих систем.

3.Постнекласична наука ( друга половина ХХ початок ХХІ ст. )

Головна риса-міждисциплінарність. Наука розглядає об’єкти дослідження як складні системи в їх історичному розвитку.Наприклад: Земля-система взаємодії геологічних, біологічних та технічних процесів;Всесвіт-система взаємодії мікро-макро-мегасвітів.Тому спеціалісти різних природничих дисциплін долучаються до вивчення природних об’єктів. Підвищується роль науки у розвитку суспільства.Метод міждисциплінарних досліджень-синергетика. Синергетика виходить із ідеї єдності та системності організації світу та наявності загальних законів розвитку всіх матеріальних об’єктів.

5. Значення природничих наук в сучасному світі та їх зв’язок з іншими наукам.

  5.1Заповнити таблицю відповідно датам та зробити висновок про вплив природничих наук на розвиток цивілізації.

Таблиця: Значення природничих наук для розвитку людської  цивілізації:

 

Етапи розвитку науки

Відкриття в

хімії

Відкриття в

біології

Відкриття в

географії

Відкриття в

фізиці

Відкриття в

астрономії

Аграрна цивілізація

V-серединаХVІІІст.)

 

 

 

 

 

Індустріальна цивілізація

(серединаХVІІІст.-початок ХХст.)

 

 

 

 

 

Постіндустріальна цивілізація

70-80рр.ХХст.-ХХІст.

 

 

 

 

 

 

6. З початку XVIII ст. зроблено багато наукових відкриттів, які зумовили розквіт сучасного промислового суспільства. Були винайдені перші машини, нові речовини та матеріали, використовується нова техніка та нові  технології, що надало нові можливості...

Наприклад:……………………………………………………………………………

Фронтальна робота №1. Тема: Природничі науки та іх роль у розвитку суспільства.

1.1  Дописати фразу:

До природничих наук належать …

Мета природничих наук полягає в тому, що  … Об'єктами вивчення природничих наук є…

Описуючи об'єкт необхідно визначити …  Схема характеристики об'єкту має вигляд…

Метод дослідження- …  До методів дослідження природничих наук належать наступні методи …

Основними етапами розвитку людства є …  Основними етапами цивілізаційного розвитку людста є …

Головна мета розвитку цивілізації-…  Основні етапи розвитку науки- …

Класична наука- це етап теорії … Сутність механічної теорії Ньютона полягає в тому, що …

Визначні наукові події некласичної науки … Постнекласичну науку  характеризує ...

Синергетика –це…

2.2 Опрацювати блок:

      2.1.1. Дописати таблицю пункту 5.1

      2.2.2Навести приклади до п.6.

3.4Укажіть об'єкти вивчення біології: а) людина; б) рослина; в)речовина; г)літосфера.

3.5 Укажіть метод дослідження, який застосовують в географії:а) картографія; б) моделювання хімічного процесу; в) хроматографія; г) спостереження за небесними тілами.

3.6 Укажіть перший етап розвитку людства: а) дикарство; б) варварство; в) індустріальний; г)неокласичний.

3.7 Укажіть головну мету цивілізаційного розвитку людства: а) покінчити з війнами;

Б)покінчити з війнами та сприяти розвитку людства; в) сприяти розвитку людини; г) завоювати природу.

4.8 Визначте надсистему Сонця: а) гідросфера; б)Всесвіт; в)Атмосфера; г)Біосфера.

4.9 Укажіть підсистеми атому: а) ядро;Б)протони; в Молекули; г)нейтрони.

4.10Укажіть  властивості системи вода: а) теплоємність; б) густина; в) регулювання клімату.

4.10 Укажіть вчених, які сприяли розвитку класичної науки: а) Ньютон; б) Галілей4 в) Резерфорд; г) Енштейн.

5. 11 Укажіть відповідність між предметом та об'єктом йог дослідження:

А)Хімія                                        1) Рослини

Б)Біологія                                     2) Речовина

В) Географія                                3) Зорі

Г) Астрономія                              4) Літосфера

Д) Усі природничі науки

6.12 Укажіть відповідність між етапом розвитку науки та теорією:

  А)Класична                                         1) Теорія відносності Енштейна

  Б) Некласична                                     2) Механічна теорія Ньютона

  В) Постнекласична                             3)

6.13 Розмістіть наукові відкриття послідовно,відповідно до етапів розвитку науки:

     А)  Закон збереження маси та енергії;

     Б) Геліоцентрична теорія;

     В) Клітинна будова рослин та тварин ;

7. Створіть схему однієї їз  систем ( природних, штучних), яка Вам подобаються та опишіть її з точки зору різних природничих наук, або …( людей різних професій, різних країн, різних епох…) у вигляді есе.

 

 

 


Комментариев нет:

Отправить комментарий

Архив блога

Статистика блога