понедельник, 31 января 2022 г.

 

Фронтальна робота   блока  №3:

«Кількість речовини. Відносна густина газів. Розрахунки за формою речовини».

I.1.Використовуючи блок, допишіть    фразу:

·        Кількість  речовини - це величина,яка вказує ….

·         1Моль речовинице                              Число Авогадро  - це

·        Молярна маса речовини  -  це       Молярная маса дорівнює- …

·        Молярний  об'єм речовини - це

·        Молярний об'єм речовини  визначають за формулою

·        В одинакових об'ємах різних газів…

·        Молярнийй об'єм будь-якої газоподібної  речовини

·        Молярну масу газоподібної  речовини можна визначити

·        Густина речовини - це    Відносна густина речовинице

·        За формулою речовини можна розрахувати

 

2.2 Використовуючи блок, §  ,заповніть  пропуски блоку п. 1.3,1.4, 2,3.11,4.16,5.17.  У пункті  3.9 замалюйте  частинки речовини в кожній мінзурці з урахуванням її агрегатного стану.

       

2.3. Допишіть  числові значення величин:  

 1)M (пов.) =         2)NA  =   …3) Vm   =   4) M(H3PO4) =   … 5) M(Al2 (SO4)3)=…

 

 2.4.Допишіть  вираз:

    а) n=;    б) n=;    в) n =;       г)  N= __   · NA                д) m = n · __;

    е) __  з) ϸ=;       ж)___  ·        з)  =

     к) Мгаза1= ___  ·  Мгаза2     л)(Газа1) =

2.5.Напишіть величину та  її  числове  значення відповідно  висловлюванню:

1.     Кількість речовини фосфору становить 5 моль;

2.     30л вуглекислого газу  (СО2);

3.     30·1023молекул  кисню ;

4.     Азот  масою 50г;

5.     Кількість сульфатної кислоти (H2SO4)  дорівнює  50г;

6.     18·1023молекул води;

7.     Відносна  густина кисню за повітрям  дорівнює 1,1;

8.     Відносна густина  углекислого газу за воднем 22.

2.6. Укажіть   кількість  структурних частинок, які містяться у:

   а)5 моль кисню;   б) 4 моль магнію;   в)6 моль кухоної солі (NaCl);

  г)8 моль купрум(II) сульфіту (CuS);    д)7 моль натрій оксиду(Na2O).

 

 

2.7 Яку кількість речовини  хімічних елементів містить 1 моль:

    а) H2O;           б)H3PO4 ;        в)Na2SO4;           г)Ca3(PO4)2.

 

2.8. Укажіть  колькісь хімічних елементів у :

    а)5 моль  Na3PO4;     б)3 моль  H2O;      в)4 моль I2;       г)6 моль   Fe(NO3)3.

 

 

2.9. Заповніть  таблицю:                                                                                                  

Речовина

n (р-ни)

n(O)

N(O)

m(O)

 KNO3

4моль

 

 

 

Cr2(SO4)3

3моль

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

3.10.Якій  кількості  речовини  відповідає : а)  18,06 ·1023 молекул  CO;

 б) 30,1·1023 молекул  СН4;  в)24,08·1023 атомів  карбону;

г) 36,12. ·1023  йонів Аl3+( Al2 (SO4)3 ); д) 40,16. ·1023  йонів  Аl3+ (Al4C3).

 

3.11.Яка  кількість  речовини міді  міститься  в 128г металу .

3.12.Визначити  кількість речовини нітратной кислоти (HNO3), маса 

      якої   дорівнює 25,2г.

3.13.  Розрахуйте  масу   10 моль   амоніаку  (NH3).

3.14. Об'єм  кисню  за  нормальных умов становить  8, 96л.

       Знайдіть  кількість речовин  кисню.

 

3.15. Розрахуйте   кількість  речовини  водню, яка відповідає  

         11,2л   водню.

3.16. Заполніть таблицю:

Гази

n(речовини)

N

m( р-ни )

V (р-ни)

 NO2

 6 моль

 

 

 

C4H10

 

 

 

 44.8л


3.17.Визначте  відносну  густину:

        а) вуглекислого газу за  повітрям; б)сірководню(H2S) за воднем.

4.18.Розрахуйте  кількість  молекул,які  містяться   у  фосфіні (РН3)

   масою  10,2г

4.19. Знайдіть   масу   йоду,яка  містить 60,2·1023 молекул йоду .

4.20. Скільки молекул міститься  в  5, 6л болотного  газу (СН4).

4.21.Який  об'єм займають 18,06 ·1023 молекул  хлору.

4.22.Визначте  масу  сірководню2S), об'єм  якого становить  112л.

4.23 Розрахуйте  масу   50л   вуглекислого  газу.

4.24.  Маса 4,48л газу  за н.у.  становить  6г. Визначте молекулярну   масу  газу.

5.25.Газова суміш складається  із 5 моль кисню та  2 моль азоту.

       Визначте  об'єм газової суміші та кількість структурних одиниць суміші.

5.26. Заповніть таблицю:

Гази

n(р-ни)

N( р-ни)

m( р-ни )

V (р-ни)

  С O

5моль

 

 

 

  C3H8

 

12,04·1023

 

 

  SO3

 

 

16г

 

    С2Н2

 

 

 

  5,6л

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.27 Яка  кількість  елементу  сульфуру   міститься в алюміній сульфаті

         (Al2 (SO4)3)   масою    26,2г.

 

6.28Відносна густина оксиду елементу (IV) групи за повітрям 1,6.

          Назвіть цей елемент.

6.29.В якій  кількості  речовини  сульфур (VI) оксиду міститься  таке ж

         число атомів оксигену  як  і   в  сульфур(IV) оксиді масою 32г.                   

 

6.30.Який  об'єм озону містить за  н.у. стільки ж молекул,

           скільки    їх      міститься  в 1,6г метану.

6.31. 1,6 г оксиду елементу VI групи займає  об'єм  0,448л. Назвіть

          елемент.  Складіть структурну формулу оксиду.

6.32.  Визначте масу : а)однієї молекули чадного  газу(СО);  

           б) однієї  молекули цукру С12Н22О11.

 

6.33  Визначте  кількість  атомів    феруму    в   сплаві  масою 500г, якщо

          масова частка  заліза  становить 90%.

 

6.33.Суміш газів за н.у. містить 6,06·1023молекул азоту та  60,02·1023молекул    

         СО. Визначте  масу та об'єм суміші.

 

6.34*Густина  суміші  метану  та  кисню  складає  1,2 г/л. Визначте

          об'ємні  долі  газів  у  суміші.

6.35. * Змішали  112мл азоту  та  200см3 кисню. Розрахуйте  відносну

           густину   газової суміші за повітрям.

6.36. *Зразок газу за  н.у. займає об'єм 22,4л. Який  об'єм газ займе за умов

              250С  и 1,52 кПа.

6.37* Білий фосфор - ядовита речовина, яка  світиться  у темряві.

          Однакові  об'єми водню та   парів білого фосфор за н, у.

         і 3000С мають масу  12,4г    и 0,2г відповідно . Складіть формулу

           молекули білого фосфору.

7.38. а)Вивчіть застосування   газових сумішей. Складіть  задачі  на  газову

                суміш за аналогією  (6.33);

         б)Складіть  рекламу :   «Кількість речовини»; 

         в)Складіть  задачі в таблицях;

         г)Підготуйте  презентації:  « Амедео  Авогадро », « Застосування 

            газових сумішей», « Число Авогадро »

 

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Архив блога

Статистика блога